top of page

תנאי שימוש באתר

כללי
1. ברוכים הבאים לאת habogrim.org.il (להלן: "האתר") אשר מנוהל ומופעל על ידי הבוגרים לעתיד טוב יותר (ע"ר) (מס' עמותה 580472603) (להלן: "העמותה").
2. השימוש באתר כפוף להוראות ולתנאים המופיעים בתנאי השימוש של האתר אשר יהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש לבין העמותה בכל הקשור לאתר והשימוש בו (להלן: "תנאי השימוש"). 
3. העמותה רשאית לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וכן לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו של האתר וכן רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר. 
4. תנאי השימוש הקובעים והמחייבים הם תנאי השימוש העדכניים המפורסמים באתר החלים בעת השימוש באתר. המשתמש מתבקש לעיין בתנאי השימוש מעת לעת ובטרם השימוש באתר ולעקוב אחר השינויים והעדכונים של תנאי השימוש. 
5. תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. 
6. כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.
7. השימוש באתר הינו "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. 
8. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של העמותה בקשר עם האתר יהוו ראיה  מכרעת בכל הקשור והנוגע לאתר לרבות השימוש בו, הפעולות שבוצעו באתר ועוד. 

תכנים ומידע באתר
9. התכנים והמידע המוצגים באתר (להלן ביחד: "המידע") הינם בגדר מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד בקשר עם העמותה, על בסיס "IS-AS" ומידע זה אינו מהווה המלצה, חוות דעת, יעוץ, הצעה להגשת מועמדות ו/או בקשה להשתתף בתוכניות העמותה, מצג ו/או הבטחה כלשהי בקשר עם העמותה תוכניות העמותה ועוד.

היעדר אחריות
10. העמותה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד בקשר עם האתר לרבות נזק שיגרם למשתמש וכל מי מטעמו בקשר עם שימוש באתר - תהא עילת התביעה אשר תהא- לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
11. העמותה עושה מאמצים כדי שהמידע יהיה מעודכן ואולם יתכן שהמידע אינו שלם, אינו מעודכן ויתכן שנפלו טעויות טכניות ו/או אחרות במידע. מובהר כי העמותה אינה אחראית לאי דיוקים ולטעויות שנפלו במידע ובקשר עימו. המשתמש מוזמן לבדוק את נכונות המידע. 
12. כל הסתמכות על המידע הינו באחריותו המלאה של המשתמש והעמותה לא תישא באחריות בגין ו/או בקשר עם כל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו.

שיפוי
13. המשתמש מתחייב בזאת לשפות את העמותה וכל מי מטעמה מפני כל נזק, הוצאה, אובדן, חבות, תביעה או דרישה ולרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו"ד, שיגרם על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו לעמותה בקשר עם השימוש באתר ו/או הפרת תנאי שימוש. 

קניין רוחני
14. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים (ככל וקיימים באתר), הינם רכושה של העמותה. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, המידע, וכל פרט אחר בקשר עם האתר והשימוש בו. 
15. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב). 
16. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים ובכל פרט ומידע אחר.
17. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות של העמותה או של צדדים שלישיים אשר נתנו לעמותה הרשאה לעשות בהם שימוש. 
18. אין לעשות כל שימוש בסימן מסחרי או בצילומים המוצגים באתר.

שימושים אסורים
19. הפעולות הבאות הינן אסורות והמשתמש איננו רשאי (ואיננו רשאי להתיר לכל צד שלישי) לבצע את הפעולות הבאות:
א. להשתמש באתר ו/או במידע לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה.
ב. להשתמש באתר ו/או במידע למטרות מסחריות או שאינן פרטיות.
ג. להסיר או להפריד מהמידע ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של העמותה או אחרים, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®).
ד. להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים באתר, לרבות זכות לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים באתר, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע.
ה. להטעין, לשלוח, לשדר כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, אשר עשוי להרוס, להפריע או להגביל את השימוש באתר, בשרתים, בחומרה ובתוכנה. 
ו. להפריע בכל דרך, לקטוע או לשבש האתר לרבות על ידי הפרעה לפעולת השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר. 
ז. לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס על האתר והשימוש בו.
ח. לעקוף את האמצעים בהם העמותה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר.
ט. להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק במידע או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של העמותה, לרבות קניין רוחני של העמותה.
י. למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר.
כ. להציב האתר או כל חלק ממנו בתוך מסגרת של אתר או אפליקציה אחרים או כחלק משירות אחר. 
ל. להפר את תנאי השימוש וכל חלק מהם.  
מ. לעשות כל שימוש בלתי חוקי באתר. 
נ. לעשות שימוש לרעה באתר, שימוש פוגעני, בלתי מוסרי, פוגע במשתמשים אחרים ו/או בעמותה באופן כלשהו. 

Cookies 
20. החברה עושה שימוש באתר בכלים אוטומטיים (להלן: "העוגיות"). העוגיות הן קבצי טקסט המאפשרות לאסוף מידע לא מזהה דרך המחשב או המכשיר ממנו המשתמש נכנס לאתר או דרך דפדפן האינטרנט. החברה עושה שימוש בעוגיות למטרות תפעול האתר. העוגיות נדרשות לשם תפעול האתר ולפיכך אין באפשרות המשתמש לבטל את השימוש בעוגיות. 
 

הדין החל וסמכות השיפוט 
21. התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם האתר ו/או השימוש בו ו/או כל הקשור אליהם מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו. 

שונות
22. לכל שאלה בקשר עם תנאי השימוש והאתר ניתן ליצור קשר באמצעות פרטי הקשר המופיעים באתר.  
23. העמותה רשאית לבצע כל פעולה באתר, באמצעות צדדים שלישיים. 
24. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
25. אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעמותה על פי כל דין. 
26. ויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשב כוויתור של העמותה על זכות מזכויותיה לפי תנאי השימוש או על פי דין ולא ישמש מניעה לתביעה על ידה או מי מטעמה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה באופן מפורש ובכתב. 

עודכן לאחרונה בחודש מרץ 2024. 

bottom of page